top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

‎1- TARAFLAR

 

SATICI ‎

Satıcı İsim/Unvanı:  Begüm Deveci (10dita)
Satıcı’nın Açık Adresi:  Matbaacı Osmanbey Sok. No 4 Daire 13 Şişli-İstanbul 34371
Satıcı’nın Telefonu:  05356602882
Satıcı E-Posta Adresi : info@10dita.com
‎ 
ALICI  

www.10dita.com'dan para karşılığı ürün alan kişi

2-SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında ‎Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu ‎Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler ‎Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ‎ve beyan ederler.‎
İşbu Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, (Begüm Deveci) ait www.10dita.com alan adlı web ‎sitesinden (“Websitesi”), Satıcı’ya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik ‎olarak sipariş verdiği, ‎

 

3-SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI ‎‎(KDV DAHİL)‎
İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ‎ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.   

Mal veya hizmetin alıcı tarafından sipariş edildiği gün içinde başlanacaktır.  
SÖZ KONUSU ÜRÜN BEDELİ, ÖDEME KORUMA SİSTEMİ KAPSAMINDA SATICI ‎ADINA, 10DITA TARAFINDAN ALICI’DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR. ‎


4-MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ
Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın ‎Satıcı’dan satın almış olduğu mal veya hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, ‎Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili ‎kişi/kişilere teslim edilecektir.‎


5-TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, Websitesi’nde teslimat ‎ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır.‎
Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş ‎konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak ‎kaydıyla, mal veya hizmeti, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 ‎‎(otuz) gün içinde teslim eder.‎
Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme ‎banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş ‎kabul edilir.‎
Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından ‎önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.‎
Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu ‎durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat ‎masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 ‎‎(on dört) gün içinde iade edecektir.‎


6-ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Alıcı, Websitesi’nde yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ‎ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri ‎okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.‎
Alıcılar, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerini ‎kullanarak ulaştırabilirler.‎
Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli ‎sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ‎mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ‎ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı’nın, ‎teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça ‎belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk ‎tamamen kendisine aittir. ‎
Mal veya hizmetin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan ‎kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması ‎nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcı’ya ödememesi ‎halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde ‎Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir. ‎

7-SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, ‎siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya ‎teslim edilmesinden sorumludur.‎
Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ‎mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün ‎içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.‎
Sözleşme konusu mal veya hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek ‎kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.‎


8-CAYMA HAKKI
Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal ‎satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma ‎tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, malın teslimine ‎kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.‎
Alıcı, cayma hakkını info@10dita.com'a sipariş numarasını içeren elektronik posta atarak kullanabilir. ‎Alıcı’nın elektronik posta üzerinden, ‎cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. ‎Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile ‎birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. ‎Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir ‎şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. 
‎Alıcı’nın iade kargo bedelinden ve malın kargo sürecinde ‎uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir. ‎

9-CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER
Mevzuat uyarınca Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:‎
•  Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde ‎olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (örn. ziynet, altın ve gümüş ‎kategorisindeki ürünler);‎
•  Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği ‎itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son ‎kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde;‎
•  Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ‎mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin ‎sözleşmelerde;‎
•  Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ‎mallara ilişkin sözleşmelerde;‎
•  Alıcı tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla ‎maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve ‎bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde;‎
•  Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların ‎teslimine ilişkin sözleşmelerde;‎
•   Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba ‎kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın ‎değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde;‎
•  Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde;‎
•  Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ‎ilişkin sözleşmelerde; ve
•  Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri ‎maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve ‎benzeri).‎
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler ‎‎(Satıcı’nın düzenli teslimatları ile Alıcı’nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ‎ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi ‎alanlarda hizmetler) bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.‎
Tatil kategorisinde satışa sunulan bu tür mal ve hizmetlerin iptal ve iade şartları her Satıcı’nın ‎uygulama ve kurallarına tabidir.‎


10-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin ‎sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir. Bununla birlikte Alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili ‎şikâyetlerini Satıcılar’a doğrudan iletecektir. ‎
İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ‎tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ‎ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu ‎değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.‎


11-MAL/HİZMETİN FİYATI
Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen ‎bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan ‎fiyattır.‎


12-TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın ‎kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı ‎sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve ‎vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde ‎düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyandan ‎Alıcı sorumlu olacaktır. ‎


13-BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ
İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu ‎haller dışında, elektronik posta aracılığıyla ‎yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari ‎kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar ‎kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ‎


14-YÜRÜRLÜK
‎14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak Alıcı tarafından akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.  

bottom of page